Системата за растителна защита и загубите на пчелн при отравяне с пестициди в Полша

 Виеслав Лонджин, д-р на зоотехническите науки, със специализация по пчеларство и апитоксикология, Вицепрезидент на ŚZP (Полския Пчеларски Съюз) със седалище в Катовице

  •  Със съдействието на г-н Никола Сираков, пчелар, който живее живее в Полша
  •  Материалът е представен по искане на ОПС – Плевен и е преведен с финанасовата помощ на ОПС – Плевен

Увод

Борбата с болестите и вредителите върху културните растения е специална област в земеделската практика. Въпреки непрекъснатото развитие на различните методи за растителна защита, химическите средства представляват все още в цяла Европа най-важното оръжие в ограничаването на популацията на вредните организми за културните растения.

Едновременно с това трябва да се има предвид, че несъответствието и неточната употреба на пестицидите понякога води до отравяне и унищожаване на опрашителите в т.ч. и на пчелите, както и на други странични явления. Използването на Препарати за Растителна Защита (ПРЗ) е в основата за добрата реколта от културните растения. Приема се, че в Полша за правилното опрашване на културните растения са необходими ежегодно около 1,5 млн. пчелни семейства (В Полша има близо 50000 пчелари, които притежават  около 1,3 млн пчелни семейства). От опрашване от пчелите в Полша се нуждаят около 50 вида полски растения, 15 овощни  вида и храсти, около 60 вида зърнени, фуражни и технически култури и над 60 вида горски растения. От тези данни правим извода колко важно е значението на пчелите за земеделието и как и защо тяхното опазване от отравяния е в интерес на земеделците. Опазването на полезните насекоми стана в Полша  основна  цел за различни организации, а допълнително към това се пое отговорност и промяна на законодателството.

Задължителни правни норми и безопасността на пчелите

Цялата система за опазването на пчелите от пестицидите при растителнозащитни  мероприятия в Полша се основава на няколко основни държавни закона. Това са:

Закон за препаратите за растителна защита, от 8 март 2013 г.,

Закон за опазване на растителността от плевели, от 13 февруари 2020 г.,

Закон за Държавната инспекция за опазване на растителността и производството на семена, от 13 февруари 2020 г..

Изброените правни документи служат за прилагане на съответните разпореждания на Европейския парламент и Съвет, а преди всичко : (UE) № 1107/2009 г. от 21 октомври 2009 г.,   (UE) 2016/2031  от 26 октомври 2016 г. и (UE) 2017/625 от 15 март 2017 г.

Към изброените правни норми от общ характер Министърът на селското стопанство въвежда специални разпореждания. Примерно към Законa за ПРЗ, от 8 март 2013г., са добавени 12 наредби относно условията за използване на ПРЗ, интегрираното опазване на растенията, обучението в областта на прилагането на ПРЗ, изисквания относно техническата изправност на съоръженията, използвани при прилагане на ПРЗ, третиране на  терените със селскостопанска летателна техника, събирането на растителни проби, растителни продукти или предмети за изследване за наличието на остатъчни вещества в растенията и т.н. Не е възможно в една кратка статия  да се представят всички важни неща или приетите правни норми. Във всяка страна, член на ЕС тези подробности в правилата могат да се различават.

Парламентарните закони и разпорежданията на министрите, засягащи растителната защита и ПРЗ прецизират нормите за успеха на институциите, службите и хората, занимаващи се с производството, дистрибуцията и употребата на пестицидите в земеделската практика. За надзор и контрол за правилното реализиране и спазване на предписанията, изредените по-горе правни актове по всички степени и области на действие е на вниманието  на Държавната Инспекция по опазване на растителността и посевите (Законът от 13 февруари 2020 г. за Държавната инспекция  по опазване на растителността и посевите (PIORIN) ) , прецизираща организацията и периода на изпълнението. Нейните най-важни задачи са преди всичко:  мониторинг при употребата на ПРЗ, надзор за правилната употреба на ПРЗ,  изследване на  техническото състояние на съоръженията за пръскане на площите, контрол върху качеството на ПРЗ, пуснати в употреба, контрол върху изследванията на остатъчните вещества в продукцията и система за обучение в областта на прилагане на ПРЗ. PIORIN се занимава с разпространяването на знанията, засягащи растителната защита предвид изискванията за добра практика при растителната защита, методът за интегриран контрол на неприятелите в селското стопанство, както и с надзора над изследователските звена, оценяващи ефекта от  действието на ПРЗ.

Представената правна система има за цел да изключи всички неефективни и вредни дейности, произлизащи  от прилагане на химически препарати при опазване на растителността. За съжаление в практиката все още има случаи на странични ефекти, в т.ч. отравяне на пчелите. Най-често това се случва, поради пренебрегване правилата за безопасно третиране с пестициди от лицата изпълняващи пръскането на терен и обикновено това са случайни човешки грешки.

Съгласно приетите правила за безопасност, представени в съответните разпореждания,  е забранено да  се извършват пръскания с ПРЗ по време на летежа на пчелите и другите опрашители, а също така върху цъфтящите растения посещавани от пчелите. Случва се все пак ситуации, в които изпълнението на третирането да е през фазата на цъфтежа на масивите с рапица, репко, овощни градини и др.. При тези случаи химическите третирания  са допустими , но след приключването на летежа на пчелите и при употреба на препарати с кратък период на действие, които претърпяват биодеградация преди следващия летеж на опрашителите над масивите.

В случаите на неподходящо извършени третирания, неспазване на предписанията и    настъпване на отравяне, пчеларите могат да се възползват от помощта на Държавната Инспекция за защита на растенията и местната държавна администрация ( общинското управление). Съгласно Закона за самоуправление от 21 април 2020 г. и Закона за предотвратяване на щетите в околната среда и тяхното преодоляване, от 13 април 2007 г.,   пчеларите имат право да получат обезщетение за признати щети, а лицата и/или службите, които са нанесли щетите подлежат на глоба, изчислена от PIORIN.

Изследвания на препаратите за растителна защита по отношение безопасността на пчелите

Трудно е да се опазят пчелите рационално без постоянни изследвания, относно използването на нови ПРЗ. В Полша актуално функционират три лаборатории, занимаващи се с оценката за апитоксичността и вредата на пестицидите върху пчелите. Тези лаборатории работят по международната система Добра Лабораторна Практика (GLP – Good Laboratory Practice), използвайки изследователски методи приети от OECD и SETAC. Благодарение на изпълнението на всички критерии, техните резултати  при оценката за апитоксичност са оценени не само на територията на Европейския съюз.

Изследванията са на степени. През първата фаза се прави оценка за силна токсичност и последействие за възрастните пчели. През следващите етапи, тестовете са за силна токсичност и последействие за пчелните ларви и пилото. В случай на препарати за потенциално невротоксично действие, могат да бъдат проведени  изследвания за летателната активност и тестове за ориентация при условие на паша.

Въз основа на получените по време на изследванията резултати за показателите за апитоксичност, обхватът на третиране с препарата, препоръчаните дози и други условия за прилагане, се провежда оценка на риска от пестицидите за пчелите. Тези информации са необходими за регистриране и разрешаване за използване на ПРЗ и прилагането им  в практиката.

Добрите практики в растителната защита

Извънредна помощ за правилното опазване на земеделските масиви от плевели в Полша  станаха разработените от държавните научни институти (Институтът за растителна защита и Институтът по градинарство), кодекси за добра продуктивна практика. Особено значение за безопасността на пчелите от отравяне имат и Кодексът за добра практика за растителна защита, както и Кодексът за добра практика в селското стопанство. Подробните предписания  в тези кодекси са необходими помощници с информациите си за хората, занимаващи се с растителна защита. Съществуват и  дидактически материали за инструкторите, учителите и учениците в селскостопанските училища.

Важен за подчертаване е фактът, че въпросите, засягащи непосредствената растителна защита и натравянето на пчелите влизат в учебната програма за следдипломна квалификация на агрономите и ветеринарните лекари, специалисти по пчелни болести.

Прилагането на добрите практики стана задължително за земеделските производители, кандидатстващи за допълнително финансиране с бюджетни ПРЗ, а установеното неспазване на предписанията за растителна защита е основание за лишаване на земеделските производители от финансови дотации.

Натравянето на пчелите в Полша през годините

Най-големите проблеми с отравянето на пчелините се появиха в Полша през 70-те години на миналия век, когато степента на отравяне на пчелините беше от 50 % до 70% за страната. През 80-те ситуацията се подобри като процентът на отровянията беше в границите от 30 % до 50%.  През последните години в резултат на скока в информираността за значението на медоносните пчели, а също така в резултат на въвеждането на съответните правни предписания, отравянията на пчели не са така срещани , както някога, въпреки че все още ги има. Най-често отравянията се случват, когато  се прилагат ПРЗ върху цъфтящи растения. Първите отравяния на пчели се наблюдават от ранна пролет, по време на цъфтежа на овощните дървета в градините, както  и пчелите посещаващи големите пространства с глухарчета, представляващите източник на нектар и прашец, а са считани от земеделците за вредни и те ги унищожават с хербициди.

Най-голямото отравяне на пчели се наблюдава по време на цъфтежа на рапицата (особено по време на пръсканията против рапичния цветояд) и използването на пестициди върху цъфтящите картофи и при пръсканията на пшеницата, когато цъфти метличината. Много често, отравяния се получават пръскания в неподходящо време в момента на цъфтежа на малиновите насаждения. Рядко се случва отравяне на пчелите по време на пръскания на горски видове и на полезни растения в горите. Отравяне на пчелни семейства става в продължение на целия пчеларски сезон от месец април чак до месец август. Според данните от Воеводските (Областните) пчеларски съюзи, през последните години в страната отравянията засягат 1% от пчелините (около 10000 пчелни семейства) в страната, като около 0,5%  (5000 семейства) от отравянията настъпват при рапицата, а другите 0,5% на останалите ниви. Ако приемем, че средно при отровените пчелни семейства, не е получен добив от средно поне 15 кг.мед, то загубите  (при средна цена за 1 кг мед – 20 злоти (10 лева)) на полското пчеларство възлизат на около 3 000 000 злоти (1,5 млн лева), което е незначителна сума за цялото стопанство. Ако пресметнем загубите от пчелни семейства , майки, прашец, восък, то тази сума без колебание трябва да бъде удвоена. Загубите на държавата, произлизащи от неопрашването на растенията от пчелите, се оценяват на 2,3 до 2,5 млн. злоти, като не вземаме под внимание загубите предизвикани от поражението върху другите опрашители в природната среда.

Да обърнем внимание на два факта. Най-много случаи на отравяния се наблюдават в районите с доста екстензивно, раздробено на малки парчета земеделие и, че това най-често са случаи , произтичащи от пренебрегването на съществуващите правни предписания. Струва ми се, че създадената правна система за предпазване на пчелите от отравяния е изцяло подходяща, изисква се обаче безпощадно строго прилагане.

Изводи

Прилагането на химически препарати за растителна защита, а именно за борба с вредителите винаги ще представляват потенциален риск за околната среда , в т.ч. за пчелите. Използването в практиката на съществуващите предписания и препоръки произтичащи от директивите на ЕС и на Полша, а също така знанията, произтичащи от  съответните кодекси за добра практика, позволяват да се ограничат до минимум загубите на пчели и опрашители в природната среда. В потвърждение на това са представените  преди това статистически данни, относно отравянето на пчелите в Полша, наблюдавано през годините.

Съзнанието и добрата воля от страна на потребителите и лицата, отговорни за използването на ПРЗ, са най-важният фактор в тази област. Прилагането на съществуващите наредби и препоръките на службите, отговорни за надзора при употребата на химически препарати в земеделието способства за елиминирането на загубите, свързани със страничните ефекти от действието на пестицидите.