Цели

 • Развитие на пчеларството със средствата и при условия, произтичащи от ЗЮЛНЦ, Закона за пчеларството и други нормативни и поднормативни актове.
 • Постоянна защита на личните и колективни интереси на пчеларите и пчеларските сдружения при решаване на актуалните им проблеми на европейско, национално, областно, общинско и местно ниво.
 • Взаимодействие с държавните органи при провеждане на политиката в областта на пчеларството.
 • Активно участие чрез консултантска и експертна дейност в разработването и обсъждането на нормативни актове и съдействие за осъществяване на ефективен контрол по прилагането и изпълнението на нормативните документи в областта на пчеларството.
 • Активно участие в разработването и обсъждането на дългосрочни и краткосрочни национални програми за развитие на пчеларството.
 • Осигуряване на актуална информация на пчеларите относно внедряването на нови технологии и постижения за повишаване на добивите, качеството и безопасността на пчелните продукти.
 • Съдействие за запазване и увеличаване на медоносната растителност в страната.
 • Съвместна работа с ветеринарните служби за опазване здравето на пчелните семейства и осъществяване на ефективен контрол върху качеството на предлаганите на пазара препарати за лечение и профилактика на болестите по пчелите.
 • Съдейства и участва в осъществяването на ефективен контрол върху качеството на предлагания на пазара пчеларски инвентар.
 • Популяризиране на Българския пчелен мед и съдействие за осигуряване на по-високи изкупни цени на произвежданите от пчеларите продукти.
 • Работи за утвърждаване от МЗХ (държавата) на пчеларството като приоритетен подотрасъл на селското стопанство с всички произтичащи от това последствия, в т.ч. системно и с предимство стимулиране на пчеларите да отглеждат пчели за опрашване.
 • Работи за справедливо заплащане на пчеларите за техния принос за развитие на икономиката посредством извършването на дейността „пчелоопрашване”:
  • от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) – общо за повишаване на добивите от културните растения;
  • от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) – за поддържане на екологичното равновесие и биоразнообразието в природата;
 • Работи за стимулиране на пчеларите да отглеждат пчели за опрашване на растенията чрез финансови облекчения от страна на държавата и безвъзмездно предоставяне на терени за пчелини от общинския, държавния и горския фонд, а в близко бъдеще, за изготвяне на Национална карта на терените за разполагане на пчелините.
 • Работи за опростяване, улесняване и подобряване на административното обслужване на пчеларите, в т.ч. свързано с регистриране и пререгистриране на пчелините.
 • Работи за провеждането на мероприятия за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне при извършване на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности.
 • Защита на интересите на пчеларите при отравяне с пестициди на пчелните семейства посредством лобиране пред държавата за промяна на нормативната уредба и следните мерки:
  • Създаване на дежурни комисии (на разположение в почивните и празничните дни) от поне двама членове – държавни служители. При сигнал за отровени пчели, незабавно вземане от дежурните на проби от пчели и от третираната растителност и изпращане за изследване;
  • Извършване на бърза експертна финансова оценка на претърпените щети, в т.ч. пропуснати ползи от пчеларите от отровените им пчели;
  • В съответствие с възприетия в ЕС принцип „виновният плаща”, заплащане на пчеларите в срок до един месец на определената от експертите сума, без да се налага пчеларите да водят дела за доказване на претърпените загуби.
 • Участие в комисии за определяне на препаратите за растителнозащитни мероприятия, в т.ч недопускане използването на неоникотиноидни пестициди.
 • Предпазване на страната от освобождаване в околната среда (засяване) на генетично модифицирани (ГМО) култури.
 • Рекламиране в чужбина, на национално и регионално ниво на българските пчелни продукти.
 • Чрез съвременните методи за маркетинг и реклама, увеличаване на потреблението на български пчелен мед и на други пчелни продукти в страната.