Предмет на дейност

 • Организира и осигурява постоянна защита на личните и колективни интереси на пчеларите – членове на Сдружението, произвеждащи пчелни продукти.
 • Системно организира и осигурява изпълнението на определените с настоящия Устав цели, зависещи от Сдружението.
 • Системно съдейства и всестранно подпомага изпълнението на целите на Сдружението, окончателното изпълнение на които зависи от други органи и организации (основно МЗХ, МОСВ, БАБХ).
 • Участва в изготвянето и изпълнението на Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството.
 • Участва в актуализирането и разработването на проекти за нормативни актове, стандарти и стандартни методи за анализ, свързани с пчеларството и пчелните продукти.
 • Предлага на Министъра на земеделието и храните начини за разпределяне на средствата за развитие и подпомагане на пчеларството.
 • Участва в разработването на програми с Министерството на околната среда и водите във връзка с поддържането на екологичното равновесие в природата, свързани с пчелоопрашването.
 • Участва в обсъждане на устройствени проекти и технологични планове за залесяване на подходящи медоносни растения на общински, държавни и частни терени.
 • Участва в организиране и провеждане на курсове за квалификация и обучение в областта на пчеларството съвместно с Националната служба за съвети в земеделието, Селскостопанската академия, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и други заинтересовани.
 • Създава и поддържа база данни за своите членове.
 • Подпомага увеличаването на броя на пчелните семейства в страната.
 • Насърчава и подпомага пчеларите, желаещи да се включат в европейските програми.
 • Разпространява професионална информация чрез периодични издания, печатни материали, интернет и други средства за информиране.
 • Подпомага изграждането и ефективното функциониране на областни и общински комисии за опазване на пчелните семейства от отравяне при растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Участва в комисиите за разрешаване и за използване на препарати за растителна защита.
 • Подпомага сдружаването на пчеларите в сдружения, кооперации и търговски дружества за производство и реализация на пчелни продукти.
 • Съдейства за увеличаване на износа на пчелен мед и на други пчелни продукти.
 • Работи за утвърждаване на наименование за произход “Български пчелен мед”.
 • Разработва и реализира мероприятия за укрепване доверието на българските потребители във високото качество и безопасността на българските пчелни продукти.
 • Следи за високото качество и за определяне на реалната себестойност на предлаганите на пазара: пчелни майки, пчелни отводки, пчеларски инвентар; восъчни основи; ветеринарномедицински продукти (ВМП) за пчеларството.
 • Дава консултации и разработва бизнеспланове, инвестиционни и технологични проекти в областта на пчеларството – за кредитиране от ЕС и от други източници на финансиране.
 • Активно взаимодейства с други организации в страната и в чужбина, които са свързани с развитието на пчеларството.
 • Съдейства за провеждане в местните организации на пчеларски лектории (учебна година) за повишаване на знанията и уменията по: предпазване и лечение на пчелите от заболявания, технологии за устойчиво и природосъобразно отглеждане на пчели, мениджмънт на пчеларската дейност, маркетинг в пчеларството, нормативни изисквания за производство на качествени и безопасни пчелни продукти, солидарно земеделие за пчелари и други, свързани с пчелрството.
 • Организира и участва в организирането на национални и международни конференции, симпозиуми, срещи, семинари, изложби, регионални и национални базари на пчелни продукти и други публични изяви, свързани с пчеларството.
 • Участва в международни прояви, имащи значение за развитието на пчеларството.